ការបង្កើត​គណនី​ធនាគារ​កាន់តែ​ងាយស្រួល​ជាមួយ ធនាគារ ស្ថាបនា​ – CEN