នៅថ្ងៃនេះ កម្ពុជាពុំមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ថ្មីទេ – CEN