អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល រាយកា​រណ៍​ពីប​ច្ចុប្បន្ន​ភាព នៃការរីករាលដាលនៃជំ​ងឺ​កូវី​ដ១៩​​ – CEN