ថ្ងៃទី​១១ នៃ​ការ​រឹតបន្ដឹង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក មាន​យានយន្ត ចំនួន​១.២២៩​គ្រឿង ល្មើសច្បាប់ ស្មើនឹង​១.២៣២​ករណី ត្រូវបាន​ផាកពិន័យ​ – CEN