ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សិក្សា​អំពី​ថ្លៃដើម​ផលិតកម្ម និង​នាំចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា​ – CEN