អ៊ីរ៉ង់​នឹងធ្វើ​ការបើក​វិហារ​សាសនា​ទាំងអស់ ជា​បណ្តោះអាសន្ន នៅថ្ងៃនេះ​ – CEN