សម្ភារ​ទប់ស្កាត់​នឹង​ជំងឺ​វីរុស​COVID-19 ដែលជា​ជំនួយ​ថ្មី​មួយទៀត របស់​ចិន ជូន​ចំពោះ​កម្ពុជា នឹង​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ជា​បន្តបន្ទាប់​ – CEN