បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​បាន​បាត់​ម៉ូតូ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​ការិយាល័យ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ស្រាល ដើម្បី​មក​ពិនិត្យមើល​ – CEN