គ​.​ជ​.​ប នឹង​យក​បណ្តា​អនុសាសន៍​របស់​ស្ថាប័ន​ចំនួន​៨ មក​ពិចារណា និង​កែសម្រួល​បន្ថែម​ – CEN