អ្នកជំនាញ​៖ ឈ្មួញ​លក់​អំបិល​បន្ត ទៅកាន់​អ្នកប្រើប្រាស់ ត្រូវ​បញ្ចូល​ជាតិ​អ៊ីយ៉ូត​មុននឹង​ដាក់លក់​នៅលើ​ទីផ្សារ​ – CEN