ណែនាំ​នគរបាល​ចរាចរណ៍ ដែល​ឈរជើង​នៅតាម​គោលដៅ ត្រូវតែ​អនុវត្តន៍​ច្បាប់ ទៅលើ​អ្នកប្រើប្រាស់​ទ្រូងផ្លូវ ដែល​ល្មើស – CEN