លុប​អាជ្ញាប័ណ្ណគេហទំព័រ​រិ​ទ្ធិសែន​ ព្រោះ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​បំ​ភ្លេី​ស​ការពិត ញុ​ញុះញង់​ឲ្យកេី​ត​មាន​អំពេី​ហិង្សា បង្ក​ការ​រេី​ស​អេី​ង​ពូជសាសន៍​ – CEN