តម្លៃ​ផ្លែ​ត្រសក់ទ្រើង​ឡើងថ្លៃ​ខ្ពស់ អាច​លក់បាន​ប្រមាណ ​២០ ​លាន​រៀល ក្នុង​ទំហំ​ដី​កន្លះ​ហិកតា​ – CEN