រាជរដ្ឋាភិបាល ឯកភាព​តាម ប្រតិភូ​គណបក្ស​យុវជន​កម្ពុជា ជុំវិញ​បញ្ហា ក្រសួង​ធនធានទឹក​រារាំង​មិន​ឲ្យ​ធ្វើ​ប្លង់​កម្មសិទ្ធិ​ដី 70 ហិកតា​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ​ភូមិ​សូ​ចាន់​ខាងត្បូង និង​ភូមិ​នៀល – CEN