នៅ​ថ្ងៃទី​១៤​ឧសភា ក្រសួងសុខាភិបាល ពុំ​រកឃើញ​ករណី​ជំងឺ COVID-19 ថ្មី​ទេ ខណៈ​អ្នកជំងឺ​ម្នាក់ កំពុង​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យរុស្ស៊ី​ – CEN