ក្នុងពេល​អនុវត្ត​រឹតបន្តឹង​ច្បាប់​ចរាចរណ៍ មន្ត្រី​ណា​ប្រព្រឹត្តិ​ខុស ពី​ការណែនាំ​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ នឹងត្រូវ​ដាក់ពិន័យ​ – CEN