ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ ធូរស្រាល​បន្តិច គណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចាប់ផ្តើម​កិច្ចប្រជុំ​ឡើងវិញ – CEN