ក្រុមហ៊ុន Facebook ប្រេី​ប្រព័ន្ធ AI (Artificial Intelligence) ក្នុងការ​ត្រួតពិនិត្យ​មេី​ល​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត និង​ការ​កេងចំណេញ​ផ្សេងៗ​ – CEN