ថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា ក្រសួងសុខាភិបាល ពុំ​រកឃើញ​ករណី​ជំងឺ COVID-19 ថ្មី​ទេ – CEN