ធនាគារ ADB​ថា COVID-19 អាចធ្វើ​ឲ្យ​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ខាតបង់​ប្រាក់​ជិត ៩​លាន​លាន​ដុល្លារ​ – CEN