ជំងឺទឹ​កនោ​មផ្អែ​ម ការ​ពារ​ប្រសើរ​ជាង​ការ​ព្យាបាល​ – CEN