៧៥​ឆ្នាំកន្លងមក កងកម្លាំង​នគរបាលជាតិ បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រកបដោយ​ស្មារតី​អង់អាច​ក្លាហាន បូជា​សាច់​ស្រស់ ឈាម​ស្រស់ ដើម្បី​ការពារជាតិ​ – CEN