ភោជនីយដ្ឋាន និង​ហាង​លក់ដូ​នានា បើ​មិន​អនុវត្ត​វិធាន​អនាម័យ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ត្រូវ​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ – CEN