សូម​មើលរូប​២​សន្លឹក​នេះ​ឡើងវិញ​! ថា​អ្នក​ប្រាកដ​ចិត្ត​ហើយ​ឬ​នៅ​? ថា​អ្នក​លំបាក និង​រអ៊ូ​រថា ហត់នឿយ​!! – CEN