ក្រុមហ៊ុន​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក ចាប់ផ្ដើម​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Messenger Rooms ទូទាំង​ពិភពលោក​ – CEN