​កម្មវិធី​សេវា​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ ឆាប់រហ័ស​ប្រចាំថ្ងៃ ហ្គ្រែ​ប​ម៉ា​ត (GrabMart) ត្រូវបាន​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ – CEN