ធ្លាប់តែ​ឃើញ​ក្នុង Yotube ឥឡូវនេះ ឃើញ​ផ្ទាល់​ភ្នែក​ឡើង​ព្រឺក្បាល មេអំបៅ​ដែលមាន​ស្លាប​ក្បាល​ពស់វែក (​វីដេអូ​) – CEN