ក្រសួងមហាផ្ទៃ កំពុង​ព្រាង​ច្បាប់ ការបង្កើត​គណៈកម្មាធិកា​រ​ជាតិ​ប្រឆាំង​ទារុណកម្ម​ – CEN