ប្រតិបត្តិការ ឆ្នាំ​២០១៩ របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ផ្ដល់​កម្ចី និង​ជំនួយ​ដល់​កម្ពុ​ជាជាង ​២៧៥​ លាន​ដុល្លារ​ – CEN