វិចារណកថា​៖ យើង​ត្រូវ​បន្ត​ថែរក្សា​ស្មារតី ២០​ឧសភា ទិវា​ចងចាំ​ទុកជា​មេរៀន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ – CEN