វិធី​ទាំងនេះ អាចជួយ​ព្យាបាល​ការឈឺ​ខ្នង និង​ចង្កេះ​បាន​ – CEN