អនុញ្ញាតឱ្យ​ជនបរទេស មកពី​ប្រទេស​ចំនួន​៦ ដែល​កម្ពុជា​ផ្អាក​នាពេល​កន្លងមក អាច​ចូលមក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​វិញ​ហើយ​ – CEN