ផលិតផល​រុក្ខជាតិ ៖ សុខភាព​រុក្ខជាតិ សារធាតុ​ដែល​បង្ក​ផលប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព និង​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​មីក្រូ​ជីវសាស្ដ្រ​ – CEN