រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ៖ មន្ត្រី​ត្រូវ​ពិនិត្យ និង​តាមដាន​ការប្រកប​អាជីវកម្ម​ដែល​មិនមាន​ការអនុញ្ញាត​ – CEN