កុំអាល​ទាន់​ភ័យ​! បើ​មានការ​គាំង​កុំព្យូទ័រ និង​បាត់​ទិន្នន័យ​ក្រោយពេល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព នៅលើ Windows 10 – CEN