ពលរដ្ឋ​នៅ​ជនបទ ចិញ្ចឹម​មាន់​ស្រែ​តាមបែប​បច្ចេកទេស អា​ចរក​ចំណូល​ប្រមាណ​មួយ​ពាន់​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយខែៗ​ – CEN