កម្ពុជា​ត្រូវការ​បន្លែ​ប្រមាណ ​៦០០ ​តោន ​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ – CEN