ពិធី​បំពាក់​មេដាយ​ការពារ​ជាតិ​ជូន​ដល់​អតីតយុទ្ធជន​កម្ពុជា ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN