តារាចម្រៀង​ជើងចាស់ ណ​យ វ​ណ្ណេ​ត មិន​ប្រកាន់ខ្លួន គាត់​ក៏​ចេះ​ការងារ​សំណង់​ដែរ គឺ​រៀប​ឥដ្ឋ​ដំបូលផ្ទះ​ឲ្យ​កូន ខ្ជិល​ជួល​ជាង​ – CEN