គណៈកម្មការ​នីតិកម្ម​រដ្ឋសភា ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា លើ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពី​ការជួយ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក​ផ្នែក​ច្បាប់​ក្នុង​វិស័យ​ព្រហ្មទណ្ឌ​ – CEN