មហា​យក្ស​ចិន នឹង​ជំរុញ​ទឹកចិត្ត ប្រជាជន​តៃវ៉ាន់ ឲ្យ​ប្រឆាំងនឹង​ឯករាជ្យ​ – CEN