អាមេរិក​ផ្តល់ជំនួយ ៧,៥ លាន​ដុល្លារ ដល់​កម្ពុជា សម្រាប់​ការស្តារ​សម្បទា​សេដ្ឋកិច្ច​ឡើងវិញ បន្ទាប់ពី​រង​ផលប៉ះពាល់ ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ ១៩ – CEN