​វិធានការ​កែតម្រូវ សម្រាប់​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ឡើងវិញ នូវ​វិស័យ​កីឡា​ជា​ជំហានៗ​ – CEN