កម្ពុជា សម្រេច​កាត់បន្ថយ ការនាំ​ចូល​សត្វ​ជ្រូក​រស់ ពី​ក្រៅប្រទេស​ជាង ៧០​ភាគរយ​ – CEN