ក្រសួងផែនការ ចុះ​ស្រង់​បច្ចុប្បន្នភាព​គ្រួសារ​ក្រីក្រ នៅ​ទូទាំងប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ – CEN