សារមន្ទីរ​នានា បើក​ឲ្យ​ភ្ញៀវ​ចូល​ទស្សនាចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១​មិថុនា , ភ្ញៀវ​ឬ​បុគ្គល​ណា​មាន​បញ្ហា​សុខភាព ឬ​សង្ស័យមិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ទស្សនា​ – CEN