ក្រសួង​រកឃើញស្រ្តីខ្មែរ អ្នក​ផ្ទុក​កូ​វីដ​១៩​ម្នាក់ទៀត នៅ​ភ្នំពេញ ដែល​ទើប​មកពី​អាមេរិក​ – CEN