បុរស​ម្នាក់ បាន​ដាច់ចិត្ត​សម្លាប់ខ្លួន ដោយ​មិនដឹង​មូលហេតុ ទាំង​វ័យក្មេង​(វីដេអូ) – CEN