រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងផែនកា​រ ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ នៃ​ការអនុវត្តន៍​ផ្ទាល់ ពី​ដំណើរ​ការកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ តាម​ការស្នើសុំ ក្នុងអំឡុងពេល​ប្រយុទ្ធ​នឹង​កូ​វីដ ១៩ – CEN