មិនធម្មតា​ទេ​! គ្រាន់តែ Cover វាយ​ស្គរ ទទួលបាន Subcibe រហូត​ជាង​២​លាន តើ​នាង​មាន​ចំណុច​ពិសេស​អ្វីខ្លះ​ទាក់ទាញ – CEN